Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browsersinstellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browserinstellingen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


Ondernemingsgegevens 


Naam onderneming: Grammen-Lux

Handelsnaam: Grammen-Lux

Adres van de onderneming: Luikersteenweg 181

Postcode / stad / land: 3800 Sint-Truiden België

E-mailadres: info@grammen-lux.be

Telefoonnummer: 011 68 39 91

Ondernemingsnummer: 0407968142

Btw-nummer: BE0407968142


De N.V., Grammen-lux,Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden , RPR Hasselt


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Grammen-Lux, een N.V. met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden , BTW BE 0407968141, RPR Hasselt, hierna ‘Verkoper’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hieronder “Voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Grammen-Lux moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Grammen-Lux aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Grammen-Lux niet. Grammen-Lux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Grammen-Lux is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Grammen-Lux. Grammen-Lux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


Aankoopprocedure:

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : 

 • via kredietkaart
 • via bankkaart 
 • via overschrijving op rekeningnummer BE 66 2350 1355 4043Grammen-Lux is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.


De levering gebeurt door een transporteur.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Grammen-Lux


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Grammen-Lux was geboden. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Grammen-Lux 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Grammen-Lux te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Grammen-Lux


Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag 


 • van de sluiting van de overeenkomst, in geval van dienstenovereenkomst of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, bij verkoopovereenkomst die zowel goederen als diensten betreft.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt, bij een verkoopovereenkomst waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt, in geval van overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt, bij overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Grammen-Lux, Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden 011 68 39 91 info@grammen-lux.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Grammen-Lux heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Grammen-Lux Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Grammen-Lux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten:

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Grammen-Lux alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Grammen-Lux op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Grammen-Lux wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Grammen-Lux geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Grammen-Lux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Grammen-Lux geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • Overeenkomsten waarbij de Klant Grammen-Lux specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Grammen-Lux.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Grammen-Lux zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Grammen-Lux is bereikbaar op het telefoonnummer 011 68 39 91, via e-mail op info@grammen-lux.be of per post op het volgende adres Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Grammen-Lux beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande, behoudt Grammen-Lux zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Grammen-Lux respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Grammen-Lux Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden 011 68 39 91 info@grammen-lux.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Grammen-Lux Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden info@grammen-lux.be


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Grammen-Lux heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Grammen-Lux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@grammen-lux.be


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Grammen-Lux om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 13: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Grammen-Lux. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Bijlage 1: Formulier voor herroeping 


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan Grammen-Lux Luikersteenweg 181 3800 Sint-Truiden 011 68 39 91 info@grammen-lux.be :


Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen of levering van de volgende dienst herroep:
Besteld op datum van:

Ontvangen op datum van:


Naam consument :

Adres consument :

    


Handtekening van consument:

Datum :